Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 12 results:
Filters: Author is Смядовски  [Clear All Filters]
Journal Article
Смядовски, С., 1991. Похвалното слово за Ириней (!) от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), pp.46–53.
Смядовски, С., 1981. Втори летен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), p.136.
Subscribe to Syndicate