Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Смядовски  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Смядовски, С., 1991. Похвалното слово за Ириней (!) от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), pp.46–53.
Смядовски, С., 1981. Втори летен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), p.136.
Subscribe to Syndicate