Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Сиракова-Сметс  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Сиракова-Сметс, Н., 1992. Местоименните форми за обръщение ти и Вие в речевия етикет на съвременните българи и холандци. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), pp.11–18.
Subscribe to Syndicate