Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Сарлов  [Clear All Filters]
1993
Сарлов, С., 1993. За някои аспекти на семантичната структура на глаголи с представки в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), pp.5–9.
1991
Сарлов, С., 1991. За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.10–16.
Subscribe to Syndicate