Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Сарлов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Сарлов, С., 1991. За прагматичната валентност на глаголите в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), pp.10–16.
Сарлов, С., 1993. За някои аспекти на семантичната структура на глаголи с представки в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), pp.5–9.
Subscribe to Syndicate