Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Рачева  [Clear All Filters]
Journal Article
Рачева, Т., 1984. Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.18–23.
Рачева, М., 1996. Имало ли е „копринени свраки“?. Българска реч, 2(1), pp.25–26.
Рачева, Т., 1989. За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.17–20.
Book
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Subscribe to Syndicate