Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Рачева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Рачева, Т., 1984. Членуването на една семантична група съществителни имена в ролята на сказуемно определение в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.18–23.
Рачева, Т., 1989. За употребата на един в българския език и неопределителния член в немския език при генеричен подлог в начална позиция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), pp.17–20.
Рачева, М., 1996. Имало ли е „копринени свраки“?. Българска реч, 2(1), pp.25–26.
Subscribe to Syndicate