Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Плотников  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Плотников, Б.А., 1976. Однокоренная лексика болгарского и белорусского языков (Еднокоренна лексика в българския и белоруския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, І(5), pp.70–74.
Плотников, Б., 1979. Видове лексикални отношения между еднокоренни думи в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.31–35.
Subscribe to Syndicate