Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Петров  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Петров, Л., 1930. Чорбаджиите. Студентска борба, 4(16), p.2.
Петров, П. & Делев, Н., 1987. Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.28–34.
Subscribe to Syndicate