Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Петков  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Петков, М., 2005. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), pp.26–40.
Петков, С., 1976. Системата на речевите начини – основа за съпоставително изследване на езиците (Le système des modes de parole – base d’une étude contrastive des langues). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), pp.3–26.
Петков, С., 1978. Таксономия на речевите стойности. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.3–11.
Петков, П., 1993. Два превода на Житието на Григорий Велики. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.27–35.
Петков, П., 1978. Опит за класификация на частните дисциплини в сравнителното езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.7–18.
Subscribe to Syndicate