Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 23 results:
Filters: Author is Петкова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
З
Петкова, В., 1981. За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.17–24.
О
Исса, К., 2005. От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. In К. Цанков et al., eds. Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, pp. 261 – 267.
П
Петкова, И., 2010. Поколението ЗДР. Българска реч, 16(1-2), pp.21 – 24.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Subscribe to Syndicate