Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 21 results:
Filters: Author is Петкова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Петкова, И., 2010. Поколението ЗДР. Българска реч, 16(1-2), pp.21 – 24.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Петкова, В., 1981. За билингвизма и интерференцията в морскотърговската комуникация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.17–24.
Subscribe to Syndicate