Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Пернишка  [Clear All Filters]
Journal Article
II част вж.:[ibib]Пернишка1996a[/ibib]
I част вж.: [ibib]Пернишка1996[/ibib]
Пернишка, Е., 1995. Игрите на смисъла. Българска реч, 1(3), pp.39–41.
Пернишка, Е., 2000. Индивидуално творчество на Вазов. Българска реч, 6(1–2), pp.16–20.
Пернишка, Е. & Балабанова, Х., 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), pp.204–205.
Subscribe to Syndicate