Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Пенчева  [Clear All Filters]
Book Chapter
Пенчева, А., 2005. Чистачката-демиург, или Всеки автор ли е бог(оравен). In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 338-348.
Journal Article
Пенчева, Р., 2007. За българските писатели „фашисти“. LiterNet. Електронно списание, (12 (97). Available at: http://liternet.bg/publish9/r_pencheva/fashisti.htm [Accessed 01.04.2015AD].
Пенчева, С. & Николов, Н., 1997. За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), pp.77–93.
Subscribe to Syndicate