Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 16 results:
Filters: Author is Парашкевов  [Clear All Filters]
1999
Парашкевов, Б., 1999. Декомпозицията като похват при заемането на немски сложни думи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(1), pp.26–33.
1993
Парашкевов, Б., 1993. Няколко случая на хетеросемия в балканските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.25–30.
1992
Парашкевов, Б., 1992. Боян Джонов (1918–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), p.82.
1990
Парашкевов, Б., 1990. Словообразувателни парадигми при интернационализмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.248–252.
1984
Парашкевов, Б., 1984. Валентин Кипарски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), p.132.
1981
Парашкевов, Б., 1981. Constantini Gălăbov professoris in memoriam (1892–1980). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.84–85.
Парашкевов, Б., 1981. Немски, нидерландски и скандинавски заемки в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.181–189.
Парашкевов, Б., 1981. Професор доктор Юка Хюркянен (1942–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.85–86.
1979
Парашкевов, Б., 1979. Интернационални съществителни със суфикс -ция и техните еквиваленти в немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.20–29.
1976
Парашкевов, Б., 1976. Функционални еквиваленти на българското възвратно лично местоимение във фински език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), pp.135–145.
Subscribe to Syndicate