Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Панко  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Возни, Т., Панко, Т. & Селимски, Л., 1989. Иван Ковалик (1907–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.95–96.
О
Анчев, П., Константинов, К. & Минков, С., 1986. Отровата на златната стрела. In Сърцето в картонена кутия. Варна: Георги Бакалов.
Т
Панко, Т. & Ошчипко, И., 1993. Теодозий Возний (1928–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), p.115.
Subscribe to Syndicate