Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ничев  [Clear All Filters]
Book Chapter
Аристофан, поет-комедиограф, 1985. Жабите. In А. Ничев, ed. Комедии. София: Народна култура.
В книгата е означено 1 и 2 изданиеСъдържа именен показалец
Journal Article
Ничев, А., 1987. Към въпроса за Костурския българо-гръцки речник от ХVІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), pp.79–82.
Ничев, А., 1980. Седем етимологии. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), pp.33–37.
Subscribe to Syndicate