Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ничева  [Clear All Filters]
Journal Article
Ничева, К., 1978. Към въпроса за семантичното моделиране на фразеологизмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.14–23.
Ничева, К., 1983. Фразеологизми с компонент дявол в българския, руския, чешкия, полския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.26–34.
Subscribe to Syndicate