Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 12 results:
Filters: Author is Ницолова  [Clear All Filters]
2008
Ницолова, P., 2008. Българска граматика : Морфология, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Библиогр. с. 489-523
2005
Ницолова, P., 2005. За значението на предложните съчетания в българското изречение. In С. Коева, ed. Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ, pp. 141–152.
1990
Ницолова, P., 1990. Екзистенциални изречения с глаголите esse и habere в българския език в съпоставка с другите славянски езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.236–242.
1980
Ницолова, P., 1980. Четвърти международен симпозиум Л. Витгеншайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.81–82.
1979
Ницолова, P., 1979. Втора българистична българо-немска конференция в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), pp.85–86.
Subscribe to Syndicate