Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 9 results:
Filters: Author is Николов  [Clear All Filters]
Journal Article
Николов, Б., 1991. Бележки и съображения по статията на Св. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.10–11.
Николов, Г., 2005. Българска принцеса в цариградска тъмница. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(2), pp.65–84.
Пенчева, С. & Николов, Н., 1997. За преписите на Завета на св. Йоан Рилски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(3), pp.77–93.
Николов, С., 1983. Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.127–128.
Subscribe to Syndicate