Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Николов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Николов, Г., 2005. Българска принцеса в цариградска тъмница. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(2), pp.65–84.
Николов, С., 1983. Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.127–128.
Николов, Б., 1991. Бележки и съображения по статията на Св. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.10–11.
Subscribe to Syndicate