Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 50 results:
Filters: Author is Николова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
Николова, С., 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.3–6.
Б
Николова, Н., 2004. Библиография на Кина Вачкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.125–135.
Радославов, И., 1992. Българска литература 1880–1930 3rd ed. В. Николова, ed., София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Николова, А., 1983. Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), pp.5–15.
В
Николова, С., 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.85–87.
З
Николова, С., 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), pp.3–41.
Сенека, Л.Аней, 1987. За спокойствието на духа. In А. Николова, ed. Избрани диалози. София: Наука и изкуство.
Николова, Б., 2006. Заветът на св. Иван Рилски. За митовете и реалиите. Старобългарска литература, 35-36, pp.144 – 166.
К
Николова, С., 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), pp.25–44.
Николова, С., 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), pp.38–51.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.

Pages

Subscribe to Syndicate