Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 47 results:
Filters: Author is Николова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Николова, М. & Лазарова, Р., 1992. Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.5–10.
Николова, С., 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), pp.3–41.
Николова, Б., 1995. Чин за ръкополагане на епископ, митрополит, патриарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), pp.99–111.
Николова, С., 1981. Симпозиум по кирилометодиевистика и старобългаристика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), pp.121–125.
Николова, А., 1978. Някои проблеми на предаването на руските инфинитивни изречения на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.58–69.
Николова, С., 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), pp.25–44.
Николова, А., 1983. Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), pp.5–15.
Николова, С., 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), pp.85–87.
Николова, С., 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), pp.38–51.
Николова, Н., 2004. Библиография на Кина Вачкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), pp.125–135.

Pages

Subscribe to Syndicate