Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Николаев  [Clear All Filters]
Journal Article
Николаев, Б., 1995. Страдателен залог в Савина книга. Българска реч, 1(4), pp.19–21.
Николаев, Б., 1999. Какво е Мирослав Янакиев за мене. Българска реч, 5(1), pp.41–43.
Николаев, Б., 1985. Втори колоквиум по български език с международно участие. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.115–116.
Subscribe to Syndicate