Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ников  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Ников, М., 1978. Наблюдения върху въпроси за възстановяване на общуването (във френския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.37–51.
Subscribe to Syndicate