Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Ненковска  [Clear All Filters]
1986
Ненковска, Р., 1986. Библиография на трудовете на Мария Леонидова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.98–107.
1985
Ненковска, Р., 1985. Библиография на трудовете на Иван Дуриданов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.110–128.
Subscribe to Syndicate