Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Москов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Москов, М., 1987. Прабългарски рунически знак IYI за теонима Тангра. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), pp.15–22.
Москов, М., 1981. Българо-тюркски езикови контакти (езикови остатъци, състояние, проблеми). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.80–104.
Москов, М., 1895. История на българската литература, Търново: Книжарница Т. П. Джамджиев.
Москов, М., 1983. Прабългарски рунически надпис. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), pp.35–46.
Subscribe to Syndicate