Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Молошна  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Молошна, Т.Н., 1980. За адективните словосъчетания в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.29–42.
Subscribe to Syndicate