Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Михайлов  [Clear All Filters]
2009
Михайлов, К., 2009. Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), pp.133–135.
1988
Михайлов, С., 1988. Към тълкуването на един надпис от Преслав. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), pp.120–123.
1979
Платон, философ, 1979. Критон. In Диалози. София: Наука и изкуство, pp. 67-84.
Михайлов, Г. ed., 1979. Платон. Избрани творби, София: Наука и изкуство.
Платон, философ, 1979. Протагор. In Г. Михайлов, ed. Диалози. София: Наука и изкуство.
Subscribe to Syndicate