Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Михайлов  [Clear All Filters]
Book Chapter
Платон, философ, 1979. Критон. In Диалози. София: Наука и изкуство, pp. 67-84.
Платон, философ, 1979. Протагор. In Г. Михайлов, ed. Диалози. София: Наука и изкуство.
Journal Article
Михайлов, К., 2009. Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), pp.133–135.
Михайлов, С., 1992. За хронологията в Именника на българските князе. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.3–12.
Михайлов, С., 1988. Към тълкуването на един надпис от Преслав. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), pp.120–123.
Михайлов, С., 1999. Още по разчитането на надписа от църквата край Равна. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(1), pp.90–92.
Михайлов, С., 1990. По разчитането на един оловен печат на цар Симеон. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(1), pp.111–112.
Subscribe to Syndicate