Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Михайлов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Михайлов, К., 2009. Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), pp.133–135.
К
Платон, философ, 1979. Критон. In Диалози. София: Наука и изкуство, pp. 67-84.
Михайлов, С., 1988. Към тълкуването на един надпис от Преслав. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), pp.120–123.
Subscribe to Syndicate