Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Минчев  [Clear All Filters]
Journal Article
Минчев, Г., 1985. Книжовен паметник и ритуален език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), pp.91–102.
Минчев, Г., 2009. Избрани трудове на Александър Наумов на италиански език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(4), pp.101–106.
Минчев, Г., 2011. Бориловият синодик 800 години по-късно. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(2), pp.68–84.
Subscribe to Syndicate