Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Мечкова-Атанасова  [Clear All Filters]
Journal Article
Мечкова-Атанасова, З., 1988. Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.16–22.
Мечкова-Атанасова, З., 1992. Глаголни форми в сложните съставни изречения с подчинено за неосъществимо условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.17–23.
Мечкова-Атанасова, З., 1992. Глаголни комбинации и сложни съставни изречения с подчинено за осъществимо условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), pp.5–10.
Мечкова-Атанасова, З., 1990. Глаголни комбинации в сложни със70 тавни изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.22–29.
Мечкова-Атанасова, З., 1987. Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.5–8.
Мечкова-Атанасова, З., 1995. Akkusativ des Inhalts, Stabreim и привидно сходната българска кореннословна итерация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), pp.14–18.
Subscribe to Syndicate