Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Мечкова-Атанасова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Мечкова-Атанасова, З., 1995. Akkusativ des Inhalts, Stabreim и привидно сходната българска кореннословна итерация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), pp.14–18.
Б
Мечкова-Атанасова, З., 1987. Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), pp.5–8.
Subscribe to Syndicate