Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Маринова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Превод от немски.
Ф
Тодорова-Маринова, В., 1996. Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), pp.13–24.
П
Димитрова-Маринова, Д., 1993. Пейо Димитров (1944–1992). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.98–99.
Subscribe to Syndicate