Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Марева  [Clear All Filters]
1993
Марева, А., 1993. Библиография на трудовете на Андрей Тошев Данчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), pp.88–95.
1978
Дончева-Марева, Л., 1978. Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.70–75.
Subscribe to Syndicate