Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Линдстет  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Линдстет, Й., 1978. Наблюдения върху някои отглаголни съществителни в българския и финския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), pp.36–40.
Subscribe to Syndicate