Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 18 results:
Filters: Author is Легурска  [Clear All Filters]
1984
Легурска, П. & Сираков, А., 1984. Образна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.5–13.
1985
Легурска, П. & Златанов, И., 1985. Номинативна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), pp.12–26.
Легурска, П., 1985. Някои типове редовна метонимия при названията на предмети (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), pp.5–9.
1993
Легурска, П., 1993. Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.18–24.
1997
Златанов, И. & Легурска, П., 1997. Баба Марта. Българска реч, 3(1–2), pp.56–57.
Златанов, И. & Легурска, П., 1997. О сопоставлении русских и болгарских глаголов деления. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), pp.5–17.
Subscribe to Syndicate