Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Легурска  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Легурска, П., 1993. Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.18–24.
Легурска, П. & Сираков, А., 1984. Образна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), pp.5–13.
Легурска, П. & Златанов, И., 1985. Номинативна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), pp.12–26.
Легурска, П. & Китанова, М., 2008. Тематичен речник на народния календар, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Легурска, П., 1985. Някои типове редовна метонимия при названията на предмети (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), pp.5–9.
Subscribe to Syndicate