Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Кювлиева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Кювлиева, В., 2005. „Магическата дума“ абракадабра. Българска реч, 11(1), pp.44–45.
Кювлиева, В., 1983. Библиография на трудовете на ст. н. с. I ст. Кети Ничева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.116–121.
Кювлиева, В., 1984. Библиография на трудовете на Зара Генадиева-Мутафчиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.111–114.
Кювлиева, В., 1983. Стефан Илчев (1898–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.127–128.
Subscribe to Syndicate