Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Кьосева  [Clear All Filters]
1992
Кьосева, З., 1992. Единадесета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.112–113.
Subscribe to Syndicate