Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Куева-Шверчек  [Clear All Filters]
1976
Лашкова, Л. & Куева-Шверчек, Л., 1976. За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.139–148.
Subscribe to Syndicate