Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Котова  [Clear All Filters]
Journal Article
Котова, Н. & Янакиев, М., 1978. Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.3–15.
Котова, Н. & Янакиев, М., 1991. По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.11–12.
Subscribe to Syndicate