Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Котова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Котова, Н. & Янакиев, М., 1978. Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.3–15.
П
Котова, Н. & Янакиев, М., 1991. По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.11–12.
Subscribe to Syndicate