Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Костадинова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Костадинова, П., 1996. Библиография на Валентин Станков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), pp.108–121.
Л
Костадинова, М., 2000. Лексикално-семантични подстъпи към дру56 гостта (българо-чешки успоредици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(2), pp.86–88.
Subscribe to Syndicate