Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Коева  [Clear All Filters]
2009
Коева, С. & Стоянова, И., 2009. Български национален корпус. Български език, (3), pp.135–150.
Коева, С., 2009. Езикови ресурси и компютърни програми с приложениe в лингвистичните изследвания. In IT наръчник за хуманитаристи. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, pp. 30–53. Available at: http://dcl.bas.bg/PDF/LanguageResources.pdf [Accessed 20.10.2014AD].
2005
Ницолова, P., 2005. За значението на предложните съчетания в българското изречение. In С. Коева, ed. Аргументна структура : Проблеми на простото и сложното изречение. София: Сема РШ, pp. 141–152.
Subscribe to Syndicate