Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Карагьозов  [Clear All Filters]
Journal Article
Карагьозов, П., 1989. XXXIII летен курс по полски език и култура Курс „Б“ във Варшава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), pp.122–123.
Карагьозов, П., 1989. XXVI летен семинар по българистика в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), p.121.
Subscribe to Syndicate