Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Иванчев  [Clear All Filters]
1962
Том. 1. София: Наука и изкуство, 1962; Том 2. София: Наука и изкуство, 1966.
1976
Иванчев, С., 1976. Един неописан семантико-словообразователен глаголен модел в съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.19–30.
Иванчев, С., 1976. Един сравнително нов семантико-словообразователен тип глаголи в съвременния български и белоруски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.111–115.
1978
Иванчев, С., 1978. Бохуслав Хавранек (30 януари 1893 – 2 март 1978). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.92–94.
1979
Иванчев, С., 1979. Иван Леков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.114–116.
Иванчев, С., 1979. Най-обща съпоставка на основната (безпрефиксална) глаголна лексика в българския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.50–59.
1980
Иванчев, С., 1980. Някои аспекти на синтактичната характеристика на българския език при съпоставката му с полския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.38–42.
1981
Иванчев, С., 1981. Класически и екзотичен, българският език – постар от българската държава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.5–9.
1990
Иванчев, С., 1990. Ян Петър (1931–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), pp.115–116.
1991
Иванчев, С., 1991. Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), pp.5–9.
Иванчев, С., 1991. Юрий С. Маслов (1914–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.126–128.
Subscribe to Syndicate