Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 16 results:
Filters: Author is Иванов  [Clear All Filters]
Book Chapter
Бояджиева, Е., 1994. 40 години Музей за история на София. In Т. Иванов, ed. София-Сердика-Средец. София: Музей за история на София.
Journal Article
Иванов, Й.H., 1981. Българските говори в югозападната част на българското езиково землище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.214–222.
За книгата на Райко Арсов Любенов. Бурел – говор, фолклор, етнография. София: ЛИК. 1993. 301+21 с.
Иванов, Б., 1987. Някои наблюдения върху вокалната и консонантната система на съвременния български и японски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.27–33.
Иванов, С. & Божинова, Ц., 1987. Руската предложно-падежна система в речта на русите в българска езикова среда. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.12–18.
Subscribe to Syndicate