Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 62 results:
Filters: Author is Иванова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
У
Иванова, К., 1999. Успение Методиево. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(4), pp.7–24.
С
Иванова-Мирчева, Д. ed., 2009. Старобългарски речник, София: Валентин Траянов.
Р
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
Иванова, Г., 2005. Романът „Кутия за писане“ и писането на Павич. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 315-321.
П
Иванова, К., 2003. Преводна литература. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", pp. 296–297.
Иванова, К., 1997. Петко Славейков (1827-1895). Българска реч, 3(3–4), pp.39–44.
О
Иванова, Н., 1981. Особености на екзистенциалните изречения в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.58–62.

Pages

Subscribe to Syndicate